Povodí Moravy prohrálo soud. Nesmí osadit na hrázi brány

prehrada hraz_uzavrena_5Spor o uzavření hráze na Mostišťské přehradě vedlo Povodí Moravy s obcí Vídeň neuvěřitelných 26 let. Zatímco Povodí chtělo hráz úplně uzavřít, obec požadovala, aby přes ni mohli chodci a cyklisté. Až nyní padl definitivní rozsudek Nejvyššího správního soudu: Povodí Moravy na hrázi brány osadit nesmí.

Žalobce, jímž bylo Povodí Moravy, dne 9. 7. 2012 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a sice osazení 2  ks bran v koruně hráze vodního díla Mostiště na pozemku p. č. st. 230, v k. ú. Vídeň. V žádosti byla tvrzena potřeba doplnění stávajícího zabezpečení hráze těmito bránami pro případ nezbytného uzavření prostoru hráze v případě havárie, oprav, údržby a podobně.
Krajský soud žalobu zamítl jako nedůvodnou. V odůvodnění nejdříve obsáhle zrekapituloval průběh správního řízení a obsah žaloby i vyjádření žalovaného a osob zúčastněných na řízení. Obec Vídeň uvedla, že se žalobcem vedou dlouholeté spory již od roku 1992, kdy žalobce plánoval uzavřít průchod přes hráz vodního díla Mostiště. Obec se naopak po celou dobu snaží o zachování průchodu pro pěší a cyklisty přes hráz z důvodu spojnice do místní nemocnice a rovněž pro turisty, kteří vodní nádrž hojně navštěvují. Ing. Antonín Nedoma, který bydlí v blízkosti přehrady, popsal historii sporů, kdy žalobce v letech 1993 a 2006 svévolně hráz uzavřel.
K samotnému posouzení věci krajský soud uvedl, že ze zákona o pozemních komunikacích plyne, že pozemní komunikace má být obecně průjezdná a průchodná, a vlastník účelové komunikace nesmí bez povolení silničního správního úřadu bránit v užívání cesty pro veřejné účely dopravy.
I přesto, že je zakázán v ochranném pásmu I. stupně vstup a vjezd nepovolaným osobám (bez souvislosti s provozem a ochranou vodárenské nádrže), zákaz se však nevztahuje na účelovou komunikaci na koruně hráze vodního díla Mostiště v k. ú. Vídeň.
Stejně tak se soud ztotožnil se závěry rozhodnutí potvrzující závazné stanovisko, kde krajský úřad doplnil, že vzhledem k veřejně přístupné účelové komunikaci nelze bez zákonného omezení tohoto veřejného přístupu jakkoliv omezovat přístup na komunikaci pevnými překážkami, tedy bránami, i když žalobce slibuje, že je ponechá otevřené.
Krajský soud k tomu doplnil, že k řešení havarijních stavů mohou sloužit např. mobilní zábrany. Brány instalované na komunikaci nesměřují k umožnění přístupu na jinak veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nýbrž tento přístup mají omezit, proto argumentaci žalobce v tomto směru neshledal soud přijatelnou a logickou.
Nelze přehlédnout ani skutečnost, že tato účelová komunikace zajišťuje nejrychlejší spojení pro obyvatele obce Vídeň s místní nemocnicí. Zájem na dopravní obslužnosti je proto nepochybný.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Tu ale Nejvyšší správní soud zamítl.
„Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je pro nás účastníky řízení dá se říct průlomové. Soudní tahanice probíhají spoustu let a nyní nám Nejvyšší správní soud dal zapravdu ve všech bodech, a Povodí Moravy vše zamítl, tudíž se již nemá ani nikam odvolat," říká spokojený starosta Vídně Martin Vávra.
Připravila: Iva Horká,
foto Iva Horká

prehrada hraz_uzavrena_6

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • J_vila_cisnik
  • HypotekySvoboda
  • Kadeřnice Tesařová
  • Arestova-masaze
Nahoru