6. zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí

JC VMV úterý 14. května 2019 v 15.00 v koncertním sále Jupiter clubu s. r. o. Velké Meziříčí


Program zasedání:
 l. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města
 4. Připomínky k zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města
 5. Kontrola plnění usnesení
 6. Koupě částí pozemků parc. č. 253, parc. č. 254, k. ú. Velké Meziříčí
 7. Darování a bezúplatné nabytí pozemků s Krajem Vysočina, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Karlov
 8. Směna části pozemků se společností ALPA, a. s., k. ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova
 9. Prodej částí pozemků parc. č. 2259/2 a parc. č. 2259/l, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Nábřeží
10. Prodej částí pozemků parc. č. 65/l, parc. č. 1074/ 1 a parc. č. 1089, k. ú. Dolní Radslavice
11. Prodej částí pozemku parc. č. 4452/l, k. ú. Velké Meziříčí, ul. U Zlatého křížku
12. Prodej částí pozemku parc. č. 1568/129, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Čechova
13. Prodej pozemku parc. č. 2793, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Příkopy
14. Prodej pozemku parc. č. 2677/4, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova
15. Prodej pozemku parc. č. 4765/2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův kopec
16. Prodej pozemku parc. č. 2863 /97, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova
17. Prodej pozemků parc. č. 6051/129 a parc. č. 6051/130, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Habrová
18. Prodej pozemků parc. č. 5760/ 1, 5763 /4, 5763/5,5763/7 a 5760/11, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova
19. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej budovy a pozemků v areálu bývalých Technických služeb
20. Prodej částí pozemku parc. č. 4758/ 5, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův kopec – zamítnutý záměr rady města
21. Prodej části pozemku parc. č. 383511, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova – zamítnutý záměr rady města
22. Prodej pozemku parc. č. 695/8, k. ú. Svařenov – zamítnutý záměr rady města
23. Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2018
24. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018
25. Předběžné rozpočtové opatření č. 4 – daňové přiznání právnických osob 2018 za město
26. Rozpočtové opatření – parkoviště ul. Čechova, rozpočet 2019 – doplnění závazných ukazatelů
27. Rozpočtové opatření – dotace stacionáři v Třebíči
28. Rozpočtové opatření – provozní dotace Jupiter club
29. Rozpočtové opatření – digitalizace filmů
30. Výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická – náklady hrazené městem
31. Finanční strategie města – zhodnocení současného stavu, návrh na umístění dočasr volných finančních prostředků
32. Darování majetku
33. Darování 11 kartoték Mateřské škole Velké Meziříčí
34. Návrh na doplnění územního plánu o podmínku pro rozhodování prověření změn využití pomocí územní studie v lokalitě bývalého Svitu, tj. ploch P7, P8, Pl2, Pl3 hlavního výkresu návrhu územního plánu z 10/2017
35. Návrh dalšího postupu v záležitosti komunikace přes areál bývalých TS
36. Žádost
37. Interpelace, diskuze
38. Závěr

Josef Komínek, starosta

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru