Územní plán je vystaven. Na konci června se bude konat veřejné projednání

PlanMěstský úřad Velké Meziříčí oznamuje, že veřejné projednání návrhu ÚP Velké Meziříčí s odborným výkladem se uskuteční 27. června 2019 ve 14.30 v koncertním sále Jupiter clubu,Velké Meziříčí.


Návrh ÚP Velké Meziříčí je od 17. května 2019 do 5. července 2019 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
• na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č. 322
• na internetové adrese: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky/námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a musí být rovněž opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

-měú vm-

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru