Obchvat Osové Bítýšky výrazně uleví od hluku obyvatelům obce

Obchvat1Nově navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítyška. To přinese výrazné zlepšení životního prostředí, zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy a exhalací ve stávajícím průtahu obcí.

Trasa využívá v začátku úseku stávající silnice III/03722 a odstraňuje nehodové místo na začátku obce. Dále je trasa vedena po zemědělských pozemcích, vyhýbá se zástavbě obce a v konci úpravy v navázání na stávající stav odstraňuje dopravní závadu v podobě dvou směrových oblouků o malých poloměrech. Trasa byla navržena i s ohledem na plánovanou trasu vysokorychlostní železniční trati.
Opuštěný úsek silnice I/37 bude přeřazen do sítě místních nebo účelových komunikací a bude sloužit k obsluze území. Síť polních cest, které jsou výstavbou nové přeložky dotčeny, bude zachována výstavbou nových cest tak, aby byl i nadále zachován přístup na okolní pozemky.
Za obcí (ve směru na Velkou Bíteš) je provoz veden po nově vybudované provizorní komunikaci. Na dalších místech stavby je stanovena snížená povolená rychlost. V místě stavby začíná budování drenážního a odvodňovacho systému. V průběhu 10/2020 se pracovalo např. na frézování odvodňovacích žeber v zářezu, vrstvení násypu, zásypu přechodových oblastí mostu či vrtání a betonáži pilot protihlukové stěny. Předpokládané zprovoznění se očekává v září 2021.

Text a foto: ŘSD

Obchvat2

    Reklama
  • Coop úklid
  • Online inzerce
  • MŠ Ruda
  • ZŠ Sokolovská
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru