• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Zastupitelé nehodlají podporovat zainvestování soukromých pozemků. Soustřeďují se na městské

Zastupitelé nehodlají podporovat zainvestování soukromých pozemků. Soustřeďují se na městské

IMG 20190910_191320Ani radní, ani zastupitelé nevyhověli žádosti týkající se ekologického řešení likvidace splaškových vod.

Žádost podal Jiří Kališ z Velkého Meziříčí. Ten hodlá realizovat páteřní splaškovou kanalizaci a prodloužit vodovodní řad v lokalitě ulice Uhřínovská, kde by mělo vyrůst asi patnáct nových rodinných domků. Jde o lokality, které jsou podle územního plánu začleněny jako plánované obytné zástavby.


„J. Kališ navrhoval řešení, při kterém zaprvé zajistí na vlastní náklady vypracování projektové dokumentace včetně potřebných vyjádření pro realizaci páteřní splaškové kanalizace a prodloužení vodovodního řadu.“
Informoval zastupitele na zasedání vedoucí stavebního odboru A. Kozina a pokračoval: „Za druhé zajistí financování celého projektu s tím, že se město smluvně zaváže do 24 měsíců od podpisu smlouvy, nebo do 12 měsíců od dokončení realizace odkoupit nebo uhradit celé realizované dílo. Za třetí předpokládaná cena realizace páteřní kanalizace je 9 625 000 Kč bez přidané hodnoty a cena prodlouženého vodovodu je 1 350 000 Kč bez daně. To je celkem 10 975 000 bez daně z přidané hodnoty.“
Dalším možným řešením podle odboru životního prostředí je realizace domovních čistíren. Toto řešení ale projektant označil za nekoncepční a neekologické. Navíc poukázal na to, že lidí, kteří by se na kanalizaci připojili, bude rozhodně víc. V budoucnu by mohlo jít až o cca 60 až 80 domků.
Město už dříve prohlašovalo, že soukromé investice tohoto typu podporovat nebude. V současné době navíc poukazuje na to, že bude potřebovat zainvestovat svoje městské pozemky. Na to poukázal i A. Kozina. „Nutné je však připomenout, že město v současné době připravuje novou lokalitu pro rodinné domy v lokalitě Hliniště, která je stoprocentně vlastněná městem a měla by mít přednost. Pokud přesto dospějete k závěru, že je potřeba uvedený záměr podpořit, tak je potřeba postupovat podle pravidel svazu a řešit to tak, že město požádá o zařazení plánovaných investic, zaplatí příspěvek a svaz zrealizuje. Takže návrh usnesení je, že zastupitelstvo města žádosti nevyhovuje,“ přednesl Kozina.
V diskuzi např. starosta uvedl, že pokud město této žádosti vyhoví, vznikne z toho precedens, který se s městem potáhne, a nakonec nedokáže vlastní pozemky zainvestovat. Posléze byl podán protinávrh, aby byl bod z programu odložen na příští jednání s tím, že p. Kališ dodá další požadované podklady, např. to, kolik lidí by skutečně mělo o přípojky zájem apod. Protinávrh neprošel. Posléze zastupitelé hlasovali o původním návrhu, a sice, že město žádosti nevyhovuje. Pro bylo 10 zastupitelů, proti bylo 9, zdrželi se 2 a 2 nebyli přítomni.
Investor J. Kališ tedy hledá dle svých slov další varianty řešení.

-red-

IMG 20190910 191307IMG 20190910 191356IMG 20190910 191427

  Reklama
 • NKT
 • Restaurace Jupiter plesy
 • VAS
 • Kovokomlet
 • HŠ otevřené dveře
 • Agro Měřín
 • ML_prodejce
 • Redakce-provoz
Nahoru