Kraj Vysočina bude v roce 2021 hospodařit s rozpočtem ve výši 14 miliard Kč

Vysocina mapaZastupitelé Kraje Vysočina 22. prosince 2020 schválili podobu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Kraj bude stejně jako v minulosti hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 14 miliard korun.

„Rozpočet sdílených daňových příjmů Kraje Vysočina je ve výši 92 % rozpočtu daňových příjmů minulého roku. Celkové zdroje rozpočtu činí sice 111 % zdrojů loňského roku, avšak to je způsobeno zvýšenou dotací na přímé výdaje ve školství a dále tím, že kraj je nucen zapojit rezervy z minulých let,“ vysvětluje náměstek hejtmana Miroslav Houška.

Ten zároveň upozorňuje, že už během prvního čtvrtletí nového roku bude muset dojít k revizi rozpočtu v souvislosti s jeho aktuální příjmovou stránkou, která může být negativně ovlivněna vývojem ekonomické situace a dopady legislativních změn vyplývajících z daňového balíčku. Už nyní byly ale výdajové kapitoly navrženy v úsporném režimu, některé kapitoly se dostaly až na hranici 90% úrovně předchozího roku.
Příjmová část krajského rozpočtu je v roce 2021 posílena o 1,2 miliardy, které budou uvolněny z Fondu strategických rezerv a pomohou kraji s předfinancováním evropských projektů a financováním některých investičních akcí. Vyšší rozpočet na výdajové stránce vykazuje především kapitola nemovitý majetek, kde jsou už od předchozího vedení nastaveny výdaje ve výši až 132 % předchozího rozpočtu. Je to signál, že kraj má zájem na zahájení většiny připravených investičních projektů. „Mírně navýšena je kapitola Analýz, kde kraj počítá s rozjetím projektu sdílených služeb, který nabídne Projektové kancelář Kraje Vysočina jako službu příspěvkovým organizacím kraje. Zásadní navýšení je zřejmé u kapitoly Požární ochrana a IZS – zde došlo k začlenění částky 10 mil. pro řešení situace spojené s epidemiologickou situací v kraji a také je zde navržena dotace pro Policii ČR na výstavbu plánovaného parkovacího domu v blízkosti krajského ředitelství,“ řekl Houška.Kapitola školství rozpočtu Kraje Vysočina je sice o 17 % vyšší než loni (jde o navýšení o jednu miliardu), ale jde o dotaci MŠMT na přímé výdaje ve školství, tzn. o peníze, které krajským rozpočtem pouze „protečou“. Vláda počítá s dalším navýšením platů.
Tab kraj
Rozpočet Kraje Vysočina počítá prostřednictvím Fondu Vysočiny prozatím s dotační podporou pro 27 připravených rozvojových projektů ve výši 200 milionů. „Kraj i v době, kdy je pro všechny samosprávy nejasný vývoj na straně daňových příjmů a kdy všichni – tedy obce, města i kraj sestavují úsporné rozpočty, správně rozhodl zachovat systémovou dotační podporu ve Fondu Vysočiny ve výši řádově stovek milionů korun s primárním cílením na udržení investic v regionu. Z velké části budou vyhlášeny dotační programy, které se zaměří i na rozvoj obcí,“ popisuje náměstkyně hejtmana Hana Hajnová a zdůrazňuje, že pro prioritní oblast obnovy venkova byl zachován Program obnovy venkova ve výši 70 milionů korun. „Nově bude tento program nastaven tak, že bude možné krajské peníze použít i na kofinancování projektů z jiných dotačních titulů, například ministerských a dalších. Vlastní peníze, které se tak obcím podaří ušetřit na investicích, mohou zastupitelstva zapojit do svých provozních nákladů,“ dodává Hana Hajnová.

Největší dopravní stavby 2021:

■ II/128 Salačova Lhota – obchvat, dokončení
■ II/406 Třešť – ul. Revoluční, dokončení
■ II/602 Jihlava – JV obchvat
■ II/128 Lukavec – obchvat, Lukavec – hranice kraje
■ II/406 Dvorce – Telč (další část)
■ II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat
■ II/602 Dvorce – most ev. č. 602 – 044
■ II/353 Stáj – Zhoř
Příklady významných staveb a investičních záměrů:
■ Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologického a neurologického oddělení
■ Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
■ Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
■ Nemocnice Nové Město – Rekonstrukce vstupního pavilonu
■ VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická, rekonstrukce školy, domovů mládeže
■ SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce dílen na ul. Křemešnická
■ SŠPTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon
■ VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična
■ DD Ždírec, pracoviště Jihlava
■ Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné, výstavba návštěvnického centra Hradu Kámen.
Návrh rozpočtu Kraje Vysočina 2021 byl součástí podkladových materiálů pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
- zdroj: krú, redakčně kráceno-

    Reklama
  • Online inzerce
  • Jelínkova vila – leden 21
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru