Kontroloři budou přezkoumávat hospodaření obcí a svazků

KontrolaVe druhém pololetí roku 2017 vykonali kontroloři krajského odboru kontroly první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (DSO) za rok 2017. Z celkového počtu 625 obcí a 46 DSO, které požádaly krajský úřad o přezkoumání svého hospodaření, bylo vykonáno dílčí přezkoumání ve 435 obcích a 46 DSO, což je o osm obcí více než v předchozím roce.

Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, byla tato dílčí přezkoumání povinná pouze pro 101 obcí (a všechny DSO). „To znamená, že 334 obcí si nechalo přezkoumat hospodaření dobrovolně nad rámec zákonné povinnosti se záměrem, aby ještě do konce účetního období roku 2017 mohly případně napravit zjištěné chyby a nedostatky v jejich hospodaření,“ uvedl náměstek hejtmana V. Novotný.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2017 nebyly v příslušných zápisech uvedeny žádné nedostatky v hospodaření u 76 % obcí a 96 % DSO. U zbývajících obcí kontroloři nejčastěji zjišťovali neplnění povinností zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření i veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací), nehospodaření podle schváleného rozpočtu (neschvalování rozpočtových opatření před provedením příslušného rozpočtového výdaje), nadále se v některých obcích nekonají zasedání zastupitelstva nejméně jednou za tři měsíce a nejsou zveřejňovány smlouvy o dílo podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Proti minulému roku se však snížil počet zjištěných nedostatků v účetnictví.
Některé obce dostaly pokuty
Na základě výsledků dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017 byly 26 obcím uloženy pokuty za spáchání celkem 56 přestupků, a to převážně za uvedené nezveřejňování dokumentů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. „Pokud byly v zápisech z dílčích přezkoumání hospodaření uvedeny nějaké chyby a nedostatky, jsou obce a DSO povinny přijmout opatření k jejich odstranění a o jejich splnění informovat kontrolory krajského úřadu při konečném přezkoumání hospodaření, které bude provedeno v průběhu prvního pololetí letošního roku,“ doplňuje Vladimír Novotný.
Přehledy o nejčastějších nedostatcích zjišťovaných krajským úřadem v hospodaření obcí a seznamy možných přestupků obcí a DSO jsou zveřejněny na internetových stránkách Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/odbor-kontroly/ds-300437
Kontroly skončí v polovině roku
Konečná přezkoumání hospodaření 625 obcí a 46 DSO za rok 2017 zahájí kontroloři krajského úřadu v posledním lednovém týdnu tohoto roku. „Tato přezkoumání musí být ukončena nejpozději do poloviny měsíce června 2018, aby obce mohly včas zveřejnit návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a úředních deskách a zastupitelstva obcí stihla projednat závěrečné účty do 30. června 2018,“ uzavřel Novotný.

-krú-

    Reklama
  • Servis lesni techniky
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru