• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Reakce na článek „Vyřeší příslušné instituce týrání zvířat na Velkomeziříčsku?“

Reakce na článek „Vyřeší příslušné instituce týrání zvířat na Velkomeziříčsku?“

tyrana zvirata_vm_mocuvkaVyjádření Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina

Vzhledem k tomu že uvedený článek přináší neúplné informace a subjektivní pohled autorky (J. Vidlákové – pozn. red.), který se dotýká fungování krajské veterinární správy (KVS) a podsouvá její nečinnost, rozhodli jsme se reagovat výčtem činností KVS ve vztahu k popisovanému případu. Současně žádáme o zveřejnění naší reakce v Medřičských listech, aby se ke čtenářům dostala ucelená a vyvážená informace.

Se zmíněným chovatelem má Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina opakovanou zkušenost. V srpnu 2020 u něj provedla kontrolu na základě obdrženého podnětu. Při kontrole byly zjištěny nevhodné podmínky chovu, s chovatelem byla zahájena tzv. kontrola podmíněnosti (oprávněnosti pobírat dotace).
V reakci na kontrolu chovatel nevyhovující stav odstranil. KVS následně podala kvůli pochybením podnět podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP – MěÚ Velké Meziříčí). Ten přestupek projednal a chovateli udělil sankci v řádech stokorun. V obdobných případech jiná města ukládají zpravidla sankce ve výši až desítek tisíc korun. Udělení výše sankce je však plně v kompetenci ORP (obce s rozšířenou působností).
Další kontrolu u stejného chovatele provedl inspektor KVS na základě podnětu Policie ČR 3. 5. 2022. Kontrola zjistila opět porušení zákona č. 246/1992 Sb., jednalo se o zarostlý řetěz, podvýživu, nevhodné podmínky chovu, na místě byl také uhynulý býk).
Následně byla zahájena kontrola podmíněnosti, která bude mít vliv na chovateli udělované dotace.
Vedle toho KVS opět podá ORP podnět k projednání přestupku na úseku ochrany zvířat a současně podá návrh na udělení zákazu chovu zvířat. Rozhodnutí o zákazu je ale opět v kompetenci ORP. Zjištěné porušení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, jedná se o neprovedenou asanace uhynulého býka, bude KVS řešit ve vlastním správním řízení.
Šetření případů týraní zvířat (jedná se o režim zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.), má svá pravidla a jednotlivé instituce v tomto režimu mají definované kompetence. KVS provádí kontrolu a v případě prokázání prohřešků informuje ORP a navrhuje opatření. ORP následně rozhoduje o opatřeních včetně možného udělení sankce.
Pochybení ve vztahu k veterinárnímu zákonu řeší přímo krajská veterinární správa ve správním řízení včetně možného udělení sankce. Závažné případy, kdy se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, řeší Policie ČR.
Případ se nadále bude řešit
KVS všechny podněty na podezření z týrání zvířat prošetřuje a navrhuje jejich řešení v rámci legislativních možností. I v daném případě KVS provedla všechna dostupná opatření. 11. 5. 2022 nechal chovatel všechna chovaná zvířata porazit na jatkách a ukončil činnost. To však neznamená, že nedojde k projednání kauzy na ORP s následným udělením sankce a zákazem chovu zvířat.
MVDr. Jan Bořil
vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina

Vyjádření správního orgánu ve Velkém Meziříčí

MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen správní orgán), obdržel v říjnu 2020 postoupení přestupku a odborné vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina týkající se uvedeného zemědělského chovatele. Postoupení přestupku nám bylo zasláno na základě kontrol daného hospodářství uskutečněných Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina v srpnu téhož roku. Na základě předložených podkladů byl chovatel správním orgánem uznán vinným za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a byla mu uložena sankce v souladu s tímto zákonem a zákony souvisejícími.
– Vzhledem k tomu, že chovatel byl správním orgánem uznán vinným za tento typ přestupku poprvé a v průběhu kontrol Krajské veterinární správní Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, došlo k napravení protiprávního stavu v chovatelském zařízení, nebylo ze strany správního orgánu přistoupeno k dalším opatřením, které je možno dle zákona na ochranu zvířat proti týrání uložit (např. zákaz chovu, propadnutí zvířete).
– Jakým způsobem bude postupováno při zjištění možného protiprávního stavu v současné době, nemůžeme předjímat, vše se bude odvíjet od postupu a odborných vyjádření dozorujícího orgánu, kterým je Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina.
Mgr. Jan Palas, odbor životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru