Městská policie VM řešila feťáky i bezdomovce

Policie mestoPokračování z minulého čísla

2. 7. 2022 ve 23:45 provedla hlídka MP kontrolu objektu LŠU, zejména zádveří prostoru k volnočasové aktivitě a zjistila tam spícího mladíka v krabici. Muž byl probuzen a vyzván, aby prostor opustil a uklidil. Jednalo se o mladíka z Havlíčkobrodska. Mladík výzvy vyhověl a místo opustil.


4. 7. 2022 v 07:45 přijala MP oznámení o nálezu uhynulé srny v ul. U Světlé. MP vyrozuměla předsedu mysliveckého spolku, který uhynulou srnu odstranil.
4. 7. 2022 v 10:45 zjistila MP v ul. Novosady porouchané nákladní vozidlo. Hlídka MP provedla v rámci zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu usměrňování dopravy do odstranění poruchy na vozidle, která se podařila odstranit v době 11:20
5. 7. 2022 v 11:46 přijal zástupce vedoucího MP žádost od p. místostarosty, zda by bylo možné převzít dva psy, které byly nalezeny oznamovatelkou, když projížděla Velkým Meziříčím. Strážník se dostavil na služebnu, psy převzal a bylo prověřeno jejich čipování, které nebylo evidováno v žádné dostupné evidenci. Po dohodě s obsluhou záchytné stanice tam byli psi umístěni.
8. 7. 2022 v 11:15 přijala MP oznámení od oznamovatele o častém výskytu psích exkrementů v ul. Zd. Vorlové a okolí ve Velkém Meziříčí. Na místě bylo s oznamovatelem dohodnuto, že budou prováděny kontroly uvedené lokality a v případě zjištění původce budou přestupky řešeny v souladu se zákonem. Dále bylo domluveno, že v případě, že by byl spatřen majitel psů, který po psech neuklízí, bude toto oznámeno neprodleně na MP.
7. – 9. 7. 2022 byly prováděny opakovaně kontroly objektu pasáže Nový Svit na přítomnost bezdomovců, kteří v prostoru dělají nepořádek a vzbuzují tam veřejné pohoršení. Ve všech případech kontrol se takové osoby v prostoru nezdržovaly.

Zdroj: web města VM.
(Pokračování příště.)

    Reklama
  • Sklené
  • Sklenářová 11/22
  • Špaček pronájem
  • AgroMěřín_řidič
  • Výstava Šurda
  • Skauti
  • Nábor fotbal
  • ML_prodejce
Nahoru