Nová dotace pro vlastníky či nájemce lesa je připravena

dotace lesVlastníci a nájemci lesa mohou od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023 podávat žádosti na nový dotační titul.

Nazývá Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T. Ohlášení k tomuto dotačnímu titulu bude pro další období dle sdělení ministerstva zemědělství zpřístupněno po 21. 2. 2023. Nové víceleté ohlášení bude stačit vyhotovit a podat před vyhotovením a podáním žádosti o příspěvek za rok 2022. Více informací na stránkách ministerstva zemědělství a dále na krajském semináři pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře dne 3. 3. 2023 v Jihlavě.

Finanční prostředky, které mohou vlastníci lesa obdržet na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, mohou přispět k druhově pestřejší skladbě dřevin v lesních porostech, větší odolnosti lesů a posílení biodiverzity.
Dále jde o zavedený dotační titul Ministerstva zemědělství, který administrují pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Také zde je třeba podat ohlášení příslušnému krajskému úřadu v případě, že vlastník lesa plánuje práce v lesních porostech a má zájem na ně čerpat dotace - finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, ochranu lesa, štěpkování klestu po těžbě a jeho ponechání v porostech a vyhotovení lesních hospodářských plánů. Ohlášení se podává před zahájením prací, stejně jako v minulých letech, žádost o příspěvek je pak nutné podat do 3 měsíců od ukončení prací. „Jen v roce 2022 bylo našemu KrÚ podáno 4 375 žádostí o celkem 770 mil. Kč a díky této podpoře je velká šance, že lesy zničené kůrovcovou kalamitou budou v nejbližších letech znovu vysázeny a obnoveny", doplnil radní kraje Pavel Hájek. Pokračování strana 6
Dokončení ze strany 2
Podle Českého statistického úřadu v roce 2021 v Česku převažovala plocha nově zalesněná listnatými dřevinami (52,1 %). Nejvíce se v loňském roce opět zalesňovalo v Kraji Vysočina - 9 310 ha, tj. 22,9 % celkového zalesňování v ČR a část výsadby byla podpořena finančními prostředky z Nařízení vlády č.40/2014 Sb., které administroval krajský úřad.
Na stránkách Ministerstva zemědělství k dispozici aktuální přehled podpory lesnictví ze všech programů v jeho gesci. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR nabízí poradenskou pomoc vlastníkům lesů v těchto věcech - https://www.svol.cz/publikace/
Z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 lze využít 1. výzvy AOPK OPŽP ZMV – Přírodě blízká opatření v krajině a sídlech též na výsadbu dřevin - viz např. Podaktivita 1.3.1.2.1 Vegetační a krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES) nebo Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně. Žádosti lze podávat do 7. 11. 2023. Bližší informace na https://dotace.nature.cz/-/aopk-opzp-zmv-1.-vyzva-sc-1.3 Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR (https://dotace.nature.cz/web/dotace/kontakty#rp-schko-zdarske-vrchy).
Nadace ČEZ otevřela tradiční grantový program Stromy, do kterého se mohou přihlásit nejen obce, ale i školy nebo neziskové organizace. Na výsadbu alejí nebo zakládání nových sadů mohou získat grant až 150 tisíc korun.
V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jde zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.
Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální).
Pro jarní výsadbu lze žádat v termínu 1. 2. - 28. 2. 2023 a pro podzimní výsadbu od 1. 6. - 31. 7. 2023.
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525
Připravila: red, zdroj: KrÚ Vysočina

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru