Kraj Vysočina vydá knihu o dějinách Vysočiny

kniha ilustr_foto_pixabayKraj Vysočina vydá první publikaci o dějinách Vysočiny. Bude stát skoro 3 miliony.


Zhruba pět let budou historici pracovat na publikaci, kterou zadal ke zpracování Kraj Vysočina.

„Jde o komplexní a rozsáhlé dílo, která bude mapovat historii, vývoj veřejné správy a hospodářské, dopravní, kulturní a společenské vazby na území dnešního Kraje Vysočina. Zaměřena přitom bude na kraj jako na celek v jeho nynější podobě, což je pojetí, jemuž se dosud žádný z autorských týmů nevěnoval a což samo o sobě činí tuto práci ojedinělou," uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Dějiny Vysočiny, jak se bude kniha jmenovat, budou zpracovávat cca posledních 200 let historie, tedy období formování občanské společnosti.

„Záměrem jejích autorů a přispěvatelů bude zároveň sledování takových událostí a tendencí, které měly a mají ve vztahu k území současného Kraje Vysočina dopady dostředivé i odstředivé. A to výhradně na základě získaných pramenů, výsledků badatelské činnosti a jejich zasazení do dějinného kontextu, přičemž toto zkoumání bude zaměřeno na časovou plochu dvou set let, které předcházely ustavení kraje v rámci novodobého územního členění. Kniha by měla osvětlit, co jednotlivé regiony Kraje Vysočina spojovalo a spojuje, popř. poukázat na jevy, které působí spíše opačně. Takové zjištění může být vodítkem k pochopení toho, proč tomu tak je a z čeho zdroje potenciální nerovnováhy v kraji vycházejí. Základní premisou práce je poznání minulosti jako základ pro vytváření společné budoucnosti," popisuje práci na díle hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Autorský tým povede prof. Fasora

Autorský tým bude metodicky a odborně veden prof. Mgr. Lukášem Fasorou, Ph.D., z Historického ústavu FF MU Brno za technické podpory PhDr. Renaty Piskové ze Státního okresního archivu Jihlava. Koordinátorem odborné činnosti i administrativy, která je spojena se vznikem díla Dějiny Vysočiny, je připraveno stát se Muzeum Vysočiny Jihlava. Dále se pak vypracování jednotlivých kapitol i pramenné práci budou věnovat další autoři z akademické sféry, stejně jako odborní pracovníci z institucí z Vysočiny (z krajských příspěvkových organizací zřizovaných na úseku kultury či státních archivů). Obsah bude vypracováván v tandemové podobě, kdy v každé tematické oblasti budou spolupracovat zástupci akademické sféry s autory regionálními.


„Zatím není jisté, kterou událostí bude kniha začínat – bude to s největší pravděpodobností nějaká událost z období, kdy ve Francii probíhala Velká francouzská revoluce, která přinesla zásadní politické a sociální změny a vydláždila cestu k začátku konce monarchií. Povstání obyčejných lidí s cílem svrhnout zlomený politický systém ukazuje šíření demokratických principů v Evropě a v Novém světě. Stejně tak není přesně dáno, kterou událostí bude kniha končit – předpokládalo se, že by to mohlo být schválení ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ale myslím, že se v knize objeví i začátek praktického fungování Kraje Vysočina," prozradila Renata Pisková.


Podle Romana Fabeše bude obsah díla využitelný i pro vzdělávání - výchozí podklad pro výukové listy, projektové aktivity školní mládeže, stejně jako pro dospělou veřejnost nebo pro univerzity třetího věku (formou přednášek a prezentací). Nezanedbatelnou prestiží pro Vysočinu bude i předpokládané zařazení publikace do sítě veřejných, akademických a odborných knihoven v České republice jako ojedinělého textu, zabývajícího se územím, dějinami a jevy v současném Kraji Vysočina, jímž zdaleka jiné kraje nedisponují.


Po dokončení se předpokládá prodej knihy v distribuční síti nakladatele, prostřednictvím krajských muzeí/galerií, v turistických informačních centrech na Vysočině a hradech/zámcích na Vysočině. Cílem je zpřístupnit publikaci co nejširšímu okruhu zájemců z řad obyvatel kraje.

Kniha bude mít 360 stran, vyjde v nákladu 1500 kusů


Celkové náklady ve výši 2,9 milionu korun, které kompletně uhradí Kraj Vysočina ze svého rozpočtu, se rozloží do několika let a budou vynaloženy postupně tak, jak budou autoři textů a dalších podkladů odvádět práci. Předpokládaný rozsah knihy bude 360 tiskových stran, náklad 1 500 ks. Dílo bude vydáno nejen knižně, ale s časovým odstupem i na internetu.
-zdroj: krú-

Ilustrační foto: pixabay

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru