Velký obchvat ohrožen. Letos je nereálné podat žádost o dotaci

velky obchvat_garaze_a_most_v_pozadiNové zastupitelstvo města Velké Meziříčí bude mít hned několik závažných problémů k řešení. Krom sporu ohledně architektonické soutěže, jim vrásky na čele bude dělat nepochybně i velký obchvat. Jak už někteří zmínili před volbami, jeho realizace nejde podle plánu, což potvrdil i samotný Kraj Vysočina. Podle něho je nereálné podat v roce 2018 žádost o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.

„V současné době se připravuje 4. etapa takzvaného velkého obchvatu. To je úsek od kruhového objezdu na ulici Karlov (u autosalonu) s napojením na silnici II/360 na Třebíč. Zde je proveden z velké části výkup pozemků a dokončuje se proces územního řízení," uvedl před nedávnem František Komínek, který obhájil mandát a je znovu zvoleným zastupitelem města, „následující kroky bude provádět Kraj Vysočina a případná vlastní realizace bude záležet na tom, zda se kraji podaří dokončit povolovací procesy této dopravní stavby a zajistit dostatečné finanční prostředky. Pokud chce mít město Velké Meziříčí vyřešenou plnohodnotnou dopravní infrastrukturu, musí všichni počítat s tím, že je třeba se důsledně a detailně územnímu plánování věnovat a rezervovat pro tyto záměry potřebné plochy – byť třeba zatím jen na mapových podkladech. V opačném případě bychom se museli smířit s tím, že současný stav zůstane zakonzervován a velká část dopravy bude vedena středem města," zdůraznil František Komínek.
Hnutí ANO 2011, které bude v nově zvoleném zastupitelstvu reprezentovat František Smažil a František Fňukal, před volbami uvedlo, že ho stejně jako ostatní obyvatele trápí dopravní situace a přetíženost komunikací ve městě.
„Tomuto stavu určitě pomůže dokončení jihovýchodního obchvatu, který se připravuje víc jak 10 roků. I přesto, že se na něm pracuje tak dlouho, je jeho realizace vážně ohrožena. V současné době kraj Vysočina čeká na předání podkladů od města, aby mohl stavbu začít realizovat. Ve vážném ohrožení je především financování této třistamilionové investice. Peníze z evropských fondů pro naši republiku do fondů určených na infrastrukturu končí. Přihlášení o dotaci je možné do prosince 2018. To se určitě nestihne! Kraj Vysočina ze svého rozpočtu není schopen tuto stavbu zafinancovat. Zbývá jediná možnost. Ve spolupráci s krajským úřadem požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o prodloužení termínu na podání žádosti o dotaci. Podmínkou však je mít připravené veškeré stavební podklady pro realizaci stavby. Stoprocentní garanci dokončení obchvatu nezaručujeme. Pokud dostaneme vaši důvěru ve volbách, garantujeme vynaložení maximálního úsilí při vyřizování podkladů na krajském úřadě i na ministerstvu pro místní rozvoj, aby se stavba obchvatu realizovala," avizovalo ANO před volbami.
Týdeník Medřičské listy požádal o stanovisko Kraj Vysočina, který potíže zejména se získáním dotace na uvedenou stavbu potvrdil.
„Už v roce 2014 uzavřely Kraj Vysočina a město Velké Meziříčí smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat.
Dle této smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 město Velké Meziříčí zajistí aktualizaci projektové dokumentace pro územní řízení a vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR). Předpokládaný termín vydání ÚR dle uzavřené smlouvy a dodatků byl 08/2017. Kraj by měl následně zajistit aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a vydání pravomocného stavebního povolení," popsala situaci tisková mluvčí Kraje.
Podle jejího dalšího sdělení je v současné době stav přípravy následující:
„Město Velké Meziříčí zajistilo aktualizaci projektové dokumentace pro územní řízení. Pro vydání ÚR zbývá dokončit zjišťovací řízení, které bylo zahájeno dne 31. 8. 2018. Předpokládaný termín vydání ÚR je s optimistickým očekáváním 10/2018.
Dále by po nabytí právní moci územního rozhodnutí mělo následovat převzetí projektové dokumentace pro územní řízení Krajem Vysočina a zadání vypracování dalších stupňů projektové dokumentace a zajištění pravomocného stavebního povolení.
Majetkoprávní přípravu stavby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat zajišťovalo město Velké Meziříčí. Dle předaného souhrnu není u trvalého záboru stavby vykoupeno šest pozemků se stavbou garáže a pozemky na dalších třech listech vlastnictví. Město, i přesto, že vynaložilo velkou aktivitu k výkupu, zatím neřešilo uzavření smluv k pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby (nevyvlastnitelné) – nutné pro provoz staveniště (bez těchto pozemků realizace není možná). Vzhledem k průběhu a současnému stavu přípravy je nereálné podat v roce 2018 žádost o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Získání zdrojů financování je však podmínkou pro realizaci stavby jako takové. Pokud tedy Kraj Vysočina nebude mít možnost získat prostředky z aktuálního dotačního titulu, bude muset v budoucnu hledat nový dotační titul," dodala tisková mluvčí Jitka Svatošová s tím, že výše uvedené informace vycházejí z materiálů projednaných v předminulém týdnu Radou Kraje Vysočina.
Na otázku, zda je kupříkladu nějaká reálná šance na to, že by Kraj Vysočina a město Velké Meziříčí požádalo ministerstvo o prodloužení termínu na podání žádosti o dotaci, tiskové oddělení Kraje odpovědělo, že pokud jde o fondy EU, není situace jednoduchá.
„Asociace krajů jako silný hráč a zástupce všech krajů má obrovský zájem o prodloužení termínu a kroky jsou podnikány, ale kraj nebo město jako jednotlivec s uzavřením výzvy vůbec nic udělat nemohou. Nelze prodloužit termín předání žádosti pro jednoho žadatele. EU fondy fungují jako soutěž a nelze dělat jiné podmínky pro jednotlivce," uzavřela Jitka Svatošová.
Připravila: redakce týdeníku Medřičské listy, ilustrační foto ML

velky obchvat_garaze

    Reklama
  • Besinka
  • Redakce-provoz
  • Prazdniny
  • NKT
  • Domov pro seniory Trebic
  • Půjčka 5000
  • Ridic_Coufal
  • UklidZidek
Nahoru