Na dálnici probíhá frézování asfaltu

oprava dalnice_2019_32. 4. 2019 / Modernizace D1 u Velkého Meziříčí a mostu Vysočina začala montáží DIO (vodorovné a svislé značení), osazováním provizorních dělicích svodidel. Dále byla provedena demontáž svodidel na stávajících přejezdech středního dělící pruhu a bylo zahájeno frézování asfaltových vrstev na vnitřní konzole pravého mostu Vysočina.

„Zahájili jsme rovněž práce na provizorních přeložkách stávajících sítí ve středním dělícím pásu,“ shrnuje počáteční práce Jiří Salava, ředitel výstavby.  Akci budeme monitorovat a přinášet novinky průběžně.                 

Text: Iva Horká, foto: Antonín Dvořák

ŘSD ČR vytvořilo vizualizaci postupu modernizace dálnice D1 – úsek 19


Celková délka modernizace úseku 19, který je vymezen mimoúrovňovými křižovatkami Velké Meziříčí západ a Velké Meziříčí východ, činí 5 900 metrů. V rámci tohoto úseku je pět dálničních mostů a jeden nadjezd. Po celou dobu stavby je na mimoúrovňových křižovatkách osazen zákaz sjezdu vozidel nad 12 tun pro tranzit. Předmětem oprav je rozšíření vozovky na šířku odpovídající kategorii D 28, která umožní při budoucích opravách vedení dopravy v režimu 2+2 po jednom jízdním pásu. Dominantní stavbou na trase je dálniční most Vysočina, jenž překlenuje údolí řeky Oslavy ve výšce až 76 metrů ocelovou nosnou konstrukcí délky 426 metrů. Jde o nejvyšší a druhý nejdelší most na celé modernizaci dálnice D1. Tento most výrazně ovlivňuje a omezuje postup výstavby, která je rozdělena do 6. základních etap. V úvodní etapě modernizace proběhnou nezbytné opravy vozovky, výstavba přejezdů středních dělících pásů a provizorní rozšíření vybraných částí pravého a levého jízdního pásu dálnice.
V průběhu 2. etapy proběhne rekonstrukce hlavní kanalizační stoky, rozšíření levého jízdního pásu a práce na vnitřní římse pravého mostu Vysočina. Zároveň dojde ke snesení nadjezdu na místní komunikaci nad dálnicí D1. Objízdná trasa za snesený nadjezd bude vedena po silnici III. třídy do obce Lhotky a dále po místní komunikaci až do rekreační zóny Fajtův kopec. Dálnice bude v souvislosti se snesením zcela uzavřena po dobu 14 hodin. Snesení nadjezdu a s tím spojené dopravní omezení na dálnici budou trvat maximálně 26 hodin. Pro celkovou uzavírku bude vybrán termín s předpokládanou nízkou intenzitou dopravy. Osobní i nákladní doprava bude během uzavírky vedena po objízdných trasách mezi mimoúrovňovými křižovatkami Velké Meziříčí-západ exit 141 a Velké Meziříčí-východ exit 146 po silnici II/602.
Ve druhé části této etapy dojde k uzavření pravého mostu Vysočina a budou zahájeny práce na jeho modernizaci. Tyto práce zahrnují mimo jiné navařování nových konzol ve středním dělícím pásu a zesilování nosné konstrukce mostu. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový nosník s ortotropní mostovkou. Jde o ojedinělé řešení na celé dálniční síti České republiky. Tento typ konstrukce není možné za provozu provizorně rozšířit a zároveň není ani možné vést jeden jízdní pruh po pravém mostě při rozšiřování a zesilování nosné konstrukce.
„Na mostě Vysočina budou přivařovány plechy o tloušťce 12–30 mm, přivařování se bude dít pomocí vícevrstvých tupých svarů nebo pomocí koutových svarů. Technologie svařování vyžaduje, aby při přivařování nebyl na mostě žádný provoz, který by vyvolával chvění v místech svarů. Při přivaření každé vrstvy svaru dochází ke vzniku mikrostruktury ve svarovém kovu, který by mohl být ovlivněn rozdíly deformací nebo napětí. Pokud by k tomuto došlo, tak by vznikly vady ve svarech, které jsou nepřípustné,“ popisuje doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. z Fakulty stavební ČVUT.

Z těchto důvodů bude nutné přistoupit k vedení dopravy v omezeném režimu 2+1. Na základě analýzy intenzit dopravy bylo zvoleno řešení s převáděním dopravy dvěma jízdními pruhy pro více preferovaný směr. Tedy 2 jízdní pruhy ve směru na Brno od středy do soboty a 2 jízdní pruhy směr Praha od soboty do středy. Za účelem minimalizace negativních vlivů spojených s omezením dopravního proudu bude po dobu vedení dopravy v režimu 2+1 použito mobilní liniové řízení dopravy. V dalších etapách proběhnou dokončovací práce na pravém mostě Vysočina a současně dojde nejprve k modernizaci levého jízdního pásu před a pravého jízdního pásu za mostem Vysočina a v následující etapě k modernizaci opačných stran dálnice zároveň s hlavními pracemi na levém mostě. Doprava bude během těchto dvou etap vedena v celém úseku v režimu 2+2. V poslední 5. etapě budou osazena definitivní svodidla, budou provedeny finální úpravy přejezdů středního dělícího pásu a proběhnou dokončovací práce na levém mostě.
Celková doba stavebních prací na dálnici je naplánována na 71 týdnů bez zimní technologické přestávky.

Informace o mostu Vysočina naleznete na: https://www.mostvysocina.cz/

Leták k opravě mostu: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/400/infoletak_d1-19-velke-mezirici-vychod-zapad.pdf

Představení modernizace dálnice D1 v podobě videoprezentace: https://www.novad1.cz/foto-a-video/

Zdroj: ŘSD

oprava dalnice 2019 1oprava dalnice 2019 2

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru