Na Třebíčské špatně udělali dopravní značení

silnice pres_byvale_technicke_sluzby_nove_zbudovna_otevrena_duben_2019_17_copyTřebíčská ulice včetně špatného dopravního značení je pod palbou kritiky obyvatel. Pokud to někoho zajímá, zastupitelé mají uvedenou záležitost na programu v úterý 14. 5. 

Nová vozovka přes areál bývalých technických služeb je pod palbou kritiky občanů nejenom z Velkého Meziříčí.

Kdo propojení vymyslel, schválil a nechal vyprojektovat, si můžete přečíst v článku na straně 2 Medřičských listů č. 18/2019, ale také lze vše dohledat ve videu ze zasedání velkomeziříčských zastupitelů. Na nesmyslnost uvedené silnice upozorňoval například článek v týdeníku Medřičské listy v prosinci loňského roku (v č. 45).
Záchranné řešení ještě stále existuje: ponechat původní průjezd a nová komunikace nechť slouží pro příjezd pro státní policii, která má mít v areálu služebnu.
Kritika se snesla i na dopravní značení na komunikaci z ulice Družstevní, kde je plná čára, tudíž se nesmí přejet. Vedoucí odboru dopravy pro týdeník Medřičské listy v pátek 3. 5. uvedl: „Je to chyba zhotovitele stavby, zásady pro provádění dopravního značení platí všude stejné. Je již reklamována oprava v tomto úseku, mělo by být opraveno začátkem příštího týdne,“ uvedl Jiří Pospíchal.

Text a foto: Iva Horká

Vyjádření k provedení stavby „Vybudování technické infrastruktury v areálu TS — Přeložka komunikace ul. Třebíčská“, k. ú. Velké Meziříčí, parc. č. 2555/22, 31 a ostatní

7. 5. 2019

Dne 30. 4. 2019 proběhla kontrolní prohlídka stavby – přeložka komunikace ul. Třebíčská, které se zúčastnil zpracovatel projektové dokumentace Ing. Bohumil Beroun.
Dle zjištění se na stavbě provedené komunikace vyskytují dva úseky nezabezpečující 100 % plynulost dopravy a to úsek v horní části od napojení vozovky na mostní konstrukci přes dráhu až po navržený přechod pro chodce a úsek v dolní části - napojení na stávající komunikaci ul. Třebíčská po místo pro přecházení.

Problematický úsek v horní části přeložky komunikace:
Dle kontrolního geodetického měření, byla nesprávně provedena konstrukce a niveleta vozovky komunikace. Tuto vadu v provedení vozovky komunikace potvrdil dodavatel stavby a úpravu provede na své náklady.

Problematický úsek v dolní části přeložky komunikace:
a) v úseku od napojení na stávající komunikaci a místo přecházení je v provedení opět nedodržena navrhovaná úroveň nivelety, jedná se o vadu v provedení konstrukce
b) místo napojení na stávající komunikaci bylo navrženo jako kolmé s tím, že původní komunikace bude součástí vnitřního okruhu města (tzn. napojení přeložky je provedeno jako vedlejší komunikace), napojením vzniknul tzn. protisklon a plynulost jízdy zde není konformní

Zajištění plné plynulosti provozu vyžaduje následující úpravy:
a) zvýšení nivelety na vnější straně oblouku
b) provedení a úpravy odvodnění
c) zvětšení poloměru vnitřního napojovacího oblouku, odsunutí chodníku, vytvoření přejezdové dlážděné čočky
d) napojení ze stávající komunikace shora usměrnit vodorovným dopravním značením (zebra)

Stavba byla vyprojektovaná k tomu příslušným projektantem, splňuje příslušné předpisy a je povolená se všemi potřebnými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů (např. Policie ČR – dopravní inspektorát).

Důvody navržení přeložky komunikace Třebíčská:
- výstavba služebny Policie ČR v prostoru bývalých technických služeb a potřeba komunikačního a technického napojení
- budoucí napojení ulice Třebíčská na vnitřní obchvat města
- zajištění zvýšené bezpečnosti při dopravním a pěším provozu v lokalitě

Nyní je stavba pouze v předčasném užívání!

Současně jsou řešeny reklamace nesprávně provedených částí vozovky komunikace. Z tohoto důvodu předpokládáme další uzavření vozovky od 23. 5. 2019 po dobu nezbytně nutnou.


Josef Komínek
starosta

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru