Zprávy

Projekt ConNat: V Kraji Vysočina brání migraci velkých savců 26 kritických míst

2. 06. 2021

LosK biologii savců patří jejich pohyb v krajině. Jde jednak o pravidelné přesuny za potravou, mezi letními stanovišti a zimovišti, na říjiště apod. Zároveň díky pohybům mohou populace mj. kompenzovat lokální ztráty, zdrojové části populace mohou kompenzovat ztráty v méně příznivých podmínkách a na okrajích areálu rozšíření.

 

„V důsledku lidské činnosti dochází k zásadním změnám krajinného pokryvu. Rozsáhlé oblasti jsou využívané natolik intenzivně, že se stávají neobyvatelné pro řadu druhů živočichů. V našem kraji liniové stavby, zejména dálnice, silnice I. třídy a železnice, jsou pro živočichy nepřekonatelnými bariérami. Areály rozšíření mnoha velkých savců se tak zmenšují a rozpadají do stále menších a vzájemně izolovaných ostrovů,“ připomíná náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Lukáš Vlček.
Tento jev, nazývaný fragmentace krajiny/stanovišť/populací, představuje zásadní faktor ohrožení pro mnoho druhů živočichů, které z krajiny postupně mizí. Fragmentací krajiny jsou v našich podmínkách postiženy zejména všechny tři druhy velkých šelem (vlk, rys a medvěd), z původních druhů kopytníků pak především los evropský a jelen evropský. Například populace losa evropského je dnes bezprostředně ohrožena vyhynutím. Jeho současná populace v oblasti Třeboňska a Šumavy je existenčně závislá na doplňování migrujícími jedinci z Polska mj. přes Kraj Vysočina. Dálnice a další bariéry v kraji však komplikují pohyb losů krajinou a jejich počet tak dlouhodobě klesá.
Negativní vliv dálnic na migrující zvířata dobře demonstruje příběh mladého losího býka, který na své cestě ze severu narazil u Humpolce na dálnici D1. Ten se po tři dny marně snažil najit průchod přes dálnici, a proto se chystal dálnici přeběhnout. Za této situace bylo jediným možným řešením losa uspat (viz foto vpravo) a převézt traktorem na druhou stranu dálnice. Po probuzení los pak pokračoval směrem do jižních Čech.
Fragmentace krajiny ohrožuje existenci losa evropského v ČR (zdroj AOPK ČR)
Prevencí proti fragmentaci přírodních stanovišť je koncept ekologických sítí, který nahrazuje v člověkem obývané krajině původní funkce krajiny, propojení jednotlivých částí populací do životaschopného celku. Dolní Rakousko, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina představují oblast, kudy procházejí významné migrační koridory a kde se potkávají různé populace.
„Kraj Vysočina je z hlediska migrací velkých savců velmi významnou oblastí, zároveň jde však o hustě osídlenou a intenzívně využívanou krajinu, která je navíc členěná řadou významných migračních bariér. Zásadním úkolem pro zajištění populací velkých savců je identifikace hlavních migračních koridorů a jejich ochrana. Proto se Kraj Vysočina připojil jako partner do mezinárodního projektu ConNat, jehož cílem je dosáhnout vzájemného propojení migračních koridorů velkých savců, a vytvořit podklady pro jejich ochranu. Jako cílový druh pro propojení migračních koridorů byl zvolen jelen evropský, který svými nároky zastřešuje nároky dalších druhů velkých savců, jako losa evropského, rysa ostrovida nebo vlka obecného,“ doplňuje náměstek hejtmana Lukáš Vlček.
Biotop velkých savců je z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně členěn na jádrová území (oblasti, které umožňují rozmnožování cílových druhů), migrační koridory (propojují jádrová území tak, aby umožnily dlouhodobé přežití populací) a kritická místa (místa na migračních koridorech, kde je průchodnost biotopu významně omezena nebo ohrožena). Jádrová území a migrační koridory vymezovali kolegové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Kraj Vysočina se pak v rámci projektu ConNat zaměřil na kritická místa, na jejich identifikaci a návrh opatření k jejich ochraně, ke zlepšení průchodnosti pro velké savce a na ochranu velkých savců při překonávání kritických míst.
Závěrem náměstek hejtmana Lukáš Vlček dodává: „V rámci Kraje Vysočina jsme identifikovali 26 kritických míst a navrhli na nich různé typy opatření. Návrhy na ochranu a zlepšování prostupnosti kritických míst migračních koridorů zvláště chráněných druhů velkých savců jsou obsahem karet kritických míst. Karta obsahuje mapu s umístěním kritického místa, jeho popis, zhodnocení z hlediska migrací, soupis migračních bariér a návrhy opatření na zvýšení průchodnosti pro velké savce, včetně například omezení střetů s vozidly“.
Karty a další podklady jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina.

-text a foto: krú-

Los2

Rybáři vysazují do vod Vysočiny úhoře

2. 06. 2021

UhoriV průběhu května a června vysadí Moravský rybářský svaz do vybraných rybářských revírů dvacet až dvacet pět tisíc kusů jedinců úhoře říčního. Nejvíce kusů bude vysazeno do největšího rybářského revíru v Kraji Vysočina vedeného jako Jihlava 7-8, který je tvořen vodní nádrží Dalešice, a to více než deset tisíc kusů. Půjde o odkrmené úhoří jedince o velikosti do 15 centimetrů z tzv. monté.

Číst více...

Stezka železné opony, která má napojení i na Vysočinu, je cyklotrasou roku

2. 06. 2021

Cyklostezka copyČtyři sta kilometrů dlouhý česko­‑rakousko­‑slovenský úsek Stezky železné opony – EuroVelo 13, na jehož realizaci se podílel i Vysočina Tourism, byl na cykloveletrhu Fiets en Wandelbeurs v Nizozemsku vyhlášen cyklotrasou roku 2021. Ač Vysočina přímo s Rakouskem nesousedí, Vysočina Tourism se do projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EV13) úspěšně zapojil a pomohl Stezku železné opony mezi Českými Velenicemi/Gmündem, Slavonicemi, Mikulovem a Bratislavou vyznačit a zviditelnit.

Číst více...

V Balinách opravili další křídlo

26. 05. 2021

Baliny2Tento týden proběhne slavnostní otevření nového křídla s odbornými učebnami pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v areálu Chaloupky v Balinách.
Učebny slavnostně otevře Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fondu Vysočiny a NNO. Akce pro hosty se uskuteční dle platných podmínek Ministerstva zdravotnictví, tzn. testy, dokončené očkování či prodělané onemocnění COVID-19, ochranné prostředky dýchacích cest.

Číst více...

Archeologové našli na stavbě rezidence v Hornoměstské ulici dvě středověké studny

26. 05. 2021

nalezy hornomestska_exkavace_studny_č._2V ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí se na místě bývalé školy staví bytový dům Rezidence Balinka. Na staveništi právě probíhá archeologický průzkum, který odhalil dvě pozdně středověké studny.

„Probíhající výzkum na stavbě bytového domu Rezidence Balinka v ulici Hornoměstská 35 v prostoru bývalé školy ve Velkém Meziříčí zachytil dvě pozdně středověké studny o kruhovém půdorysu,“ uvádějí Šimon Kochan a Renata Neumannová z organizace Archaia Brno, „pláště obou studen jsou zděny z lomového kamene spojeného jílovitou hlínou, která obsahovala keramický materiál datovaný rámcově do 14. – 15. století.“
První studna o průměru světlosti 120 cm byla užívána pravděpodobně ještě na počátku 20. století. Nasvědčuje tomu kovové potrubí přivedené do stěny a hladina vody ve studni před její destrukcí. Ze studny ústil taktéž dřevěný vodovod, jehož negativ s kovovou spojkou byl zachycen jižně od studny. Studna byla situována v interiéru budovy před její demolicí.

Číst více...

Mládež a alkohol - to je stále aktuální téma

26. 05. 2021

KoralkaProblematika požívání alkoholu osobami mladších osmnácti let je stále aktuální a celoročně policisté řeší případy dětí a mladistvých pod vlivem alkoholu.

Zejména v letních měsících mládež tráví více času venku a účastní se různých setkání, při kterých se jim snadněji může dostat do ruky lahev alkoholu. Mohou tak například podlehnout kolektivní náladě nebo touze se seznámit s něčím novým a zakázaným.

Číst více...

Křižanov pořídí 400 kusů kompostérů

26. 05. 2021

KomposterMěstys Křižanov se zapojil do akce pořádané Mikroregionem Velkomeziříčsko – Bítešsko na dodávku kompostérů, kterými by chtěl snížit množství biologického odpadu v popelnicích.

Číst více...

Do nemocnic a sociálních služeb míří odměny za práci v době pandemie koronaviru více než půl miliardy korun

26. 05. 2021

NemKraj Vysočina v následujících dnech rozešle krajským lůžkovým poskytovatelům zdravotní péče a zřizovaným sociálním zařízením v regionu více než půl miliardy korun, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí na speciální odměny zaměstnancům za práci v období epidemie koronaviru. Stejně jako kraj mohli o dotaci na odměny požádat i další zřizovatelé nemocnic a sociálních služeb.

Číst více...

Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy

26. 05. 2021

ZachrankaNa sobotu, se symbolickým datem 15. 5. , připadl už pátý Den linky 155.

Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen napříč republikou vyjede posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155.

Číst více...

Noc kostelů se letos koná 28. května 2021

26. 05. 2021

NocTasov, bývalá románská rotunda a raně gotický kostel v Tasově
18.00 – 19.00 Výklad o románské rotundě a gotickém kostele v Tasově a o archeologickém a antropologickém průzkumu v této lokalitě.
18.00 – 19.00 Výstava k archeologickým objevům v lokalitě Tasov.

Číst více...

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru